Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zabudowy targowej na targi Gamescom 2017


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2017

IMAGINATION S.C. Łukasz Kubiak, Bartosz Moskała składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Wykonania zabudowy targowej na targi Gamescom, mające miejsce w Kolonii (Niemcy) w okresie  22-26 sierpnia 2017.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Wsparcie IMGN w zakresie promocji wprowadzanych marek w obszarze gier komputerowych”. Projekt, realizowany przez IMAGINATION S.C. będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI UDZIAŁU

 1. Oferta musi mieć formę pisemną, zawierać podpis osoby wystawiającej ofertę i być sporządzona w języku polskim lub angielskim
 2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto.
 3. Oferta musi zostać przedstawiona w złotych polskich (PLN).
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 6. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane ze spółką IMAGINATION S.C. Łukasz Kubiak, Bartosz Moskała.

ZAMAWIAJĄCY I OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

IMAGINATION S.C. Łukasz Kubiak, Bartosz Moskała

Ul. 1 Maja 15

43-300 Bielsko Biała

NIP: 547 211 96 27

Zapytania dotyczące postępowania prosimy kierować do: Jakub Ryłko – jakub.rylko@imgn.pro

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy targowej wraz z wyposażeniem na targi PAX East:

 1. Budowa stoiska na powierzchni 6×3,5 metrów zawierającego:
  – Zamykane na klucz i oddzielone 4 ścianami pomieszczenie konferencyjne, wyposażone w 2 stoły, 10 krzeseł możliwych do składowania pionowego, telewizor co najmniej 50” zamontowany na ścianie
  –  Zamykane na klucz i oddzielone 4 ścianami pomieszczenie magazynowe wyposażone w półki magazynowe, wieszaki na ubrania i kosze na śmieci
  – Wysokość ścian zewnętrznych stoiska powinna być nie niższa niż 3m oraz w pełni pokryta kolorową grafikę dostarczoną przez IMAGINATION S.C.
  – Na wyposażeniu stoiska powinna znaleźć się lada recepcyjna pokryta kolorową grafika z zamykanymi na klucz półkami, 5 stołków barowych
  – Ściany stoiska powinny być wykonane bez widocznych łączeń i szwów
  – Podłoga pokryta wykładziną w kolorze wskazanym przez IMAGINATION S.C.
  – Ekran TV o przekątnej co najmniej 40” znajdujący się na ścianie w części recepcyjnej
  – 8 łatwo dostępne gniazdka elektrycznych w salce konferencyjnej, 8 łatwo dostępne gniazdka elektrycznych w pomieszczeniu magazynowym, 4 łatwo dostępne gniazdka elektryczne w ladzie recepcyjnej
 2. Stoisko należy wybudować oraz dokonać demontażu zgodnie z terminami i wytycznymi technicznymi ustanowionymi przez organizatora imprezy – targi Koelnmesse
 3. Wykonawca zabudowy powinien posiadać wszelkie uprawnienia wymagane do budowy stoiska określone w regulaminie imprezy
 4. Wykonawca powinien w imieniu IMAGINATION S.C. dokonywać ustaleń technicznych i zamówieni usług z organizatorem imprezy.
 5. Poglądowy schemat stoiska:

imgn_gamescom_stoisko
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Całość zamówienia powinna zostać zrealizowana do 21 Sierpnia 2017

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW

Oferta musi zawierać:

 1. Nazwę oferenta,
 2. Adres oferenta,
 3. Numer telefonu oraz adres email,
 4. Termin związania ofertą (nie mniej niż 30 dni od złożenia oferty) oraz realizacji zamówienia,
 5. Datę sporządzenia,
 6. Numer zapytanie ofertowego,
 7. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi,
 8. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy wraz z ceną poszczególnych pozycji wskazanych w opisie zamówienia,
 9. Opis sposobu i datę dostarczania zamówienia do siedzimy zamawiającego.
 10. Wizualizację zabudowy

Wykonawca może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej lub elektronicznej, w języku polskim lub angielskim. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce złożenia ofert:

 • siedziba spółki
 • elektronicznie, na adres jakub.rylko@imgn.pro

Termin składania ofert upływa w dniu 11 lipca 2017. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

OCENA OFERT I KRYTERIA WYBORU

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego dostawcę, zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

 1. Kryteria formalne dotyczące poprawności złożenia oferty i zawarcia wszystkich niezbędnych informacji, przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
 2. Kryteria wyboru, zgodnie z poniższym zestawieniem:
 • 80% cena, ocena punktowa: najniższa cena – 80 pkt, kolejne oferty – najniższa cena*80/cena danej oferty.
 • 20% termin płatności – najdłuższy – 20 pkt, kolejne oferty – najdłuższy termin*20/termin płatności dla danej oferty.
 • Oferta musi spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, brak spełnienia któregokolwiek z wymagań dyskwalifikuje ofertę.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktacje, zamawiający spośród tych ofert wybierze tą ofertę, która posiada wcześniejszą datę wpłynięcia do zamawiającego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji o wyborze wykonawcy na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (https://www.parp.gov.pl/) oraz stronie internetowej IMGN.PRO (www.imgn.pro). Jeżeli wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą z pozostałych ofert.