Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu biletów lotniczych na targi PAX East 2017


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

IMAGINATION S.C. Łukasz Kubiak, Bartosz Moskała składa zapytanie ofertowe dotyczące

Zakup biletów lotniczych na targi PAX East 2017

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Wparcie IMGN w zakresie promocji wprowadzanych marek w obszarze gier komputerowych”. Projekt, realizowany przez IMAGINATION S.C. będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI UDZIAŁU

1.       Oferta musi mieć formę pisemną, zawierać podpis osoby wystawiającej ofertę i być sporządzona w języku polskim lub angielskim

2.       W ofercie należy podać cenę netto i brutto.

3.       Oferta musi zostać przedstawiona w złotych polskich (PLN) lud dolarach amerykańskich (USD) osobno dla każdej z pozycji wskazanej w zapytaniu ofertowym.

4.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.       W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane ze spółką IMAGINATION S.C. Łukasz Kubiak, Bartosz Moskała.

ZAMAWIAJĄCY I OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI
IMAGINATION S.C. Łukasz Kubiak, Bartosz Moskała

Ul. 1 Maja 15

43 – 300 Bielsko – Biała

NIP: 547 211 96 27

Zapytania dotyczące postępowania prosimy kierować do: Jakub Ryłko – jakub.rylko@imgn.pro

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów lotniczych umożliwiających przelot do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, na targi PAX East:

Ilość wymaganych biletów:
·         Trzy bilety na przelot bezpośredni z Warszawy do Nowego Jorku, w dniu 04.03.2017 wraz z trzema biletami powrotnymi bezpośrednimi z Nowego Jorku do Warszawy w dniu 14.03.2017, z bagażem rejestrowanym minimum 23kg oraz wymiarem minimum 158cm łącznie, oraz bagażem podręcznym minimum 8kg oraz wymiarem minimum 118 cm łącznie na osobę.

·         Siedem biletów na przelot bezpośredni z Warszawy do Nowego Jorku, w dniu 06.03.2017 wraz z sześcioma biletami powrotnymi bezpośrednimi z Nowego Jorku do Warszawy w dniu 13.03.2017 i jednym biletem powrotnym bezpośrednim z Nowego Jorku do Warszawy w dniu 14.03.2017  z bagażem rejestrowanym minimum 23kg oraz wymiarem minimum 158cm łącznie, oraz bagażem podręcznym minimum 8kg oraz wymiarem minimum 118 cm łącznie na osobę.

·         Pięć biletów na przelot bezpośredni z Warszawy do Nowego Jorku, w dniu 07.03.2017 wraz z pięcioma biletami powrotnymi bezpośrednimi z Nowego Jorku do Warszawy w dniu 13.03.2017 z bagażem rejestrowanym minimum 23kg oraz wymiarem minimum 158cm łącznie, oraz bagażem podręcznym minimum 8kg oraz wymiarem minimum 118 cm łącznie na osobę.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia musi być zgodny z terminem lotów, przedstawionym powyżej.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW

Oferta musi zawierać:

Nazwę oferenta,
Adres oferenta,
Numer telefonu oraz adres email,
Termin związania ofertą (nie mniej niż 30 dni od złożenia oferty) oraz realizacji zamówienia,
Datę sporządzenia,
Numer zapytanie ofertowego,
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi,
Szczegółowy opis przedmiotu dostawy wraz z ceną poszczególnych pozycji wskazanych w opisie zamówienia,
Opis sposobu i datę dostarczania zamówienia do siedzimy zamawiającego.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej lub elektronicznej, w języku polskim lub angielskim. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce złożenia ofert:

–        siedziba spółki

–        elektronicznie, na adres jakub.rylko@imgn.pro

Termin składania ofert upływa w dniu 3 lutego 2017 Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

OCENA OFERT I KRYTERIA WYBORU

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego dostawcę, zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

1. Kryteria formalne dotyczące poprawności złożenia oferty i zawarcia wszystkich niezbędnych informacji, przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

2. Kryteria wyboru, zgodnie z poniższym zestawieniem:

–        80% cena, ocena punktowa: najniższa cena – 80 pkt, kolejne oferty – najniższa cena*80/cena danej oferty. Oferty złożone w USD zostaną przeliczone na PLN po średnim kursie NBP z dnia rozstrzygnięcia zapytania;

–        20% termin płatności –  najdłuższy – 20 pkt, kolejne oferty – najdłuższy termin*20/termin płatności dla danej oferty.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktacje, zamawiający spośród tych ofert wybierze tą ofertę, która posiada wcześniejszą datę wpłynięcia do zamawiającego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji o wyborze wykonawcy na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (https://www.parp.gov.pl/) oraz stronie internetowej IMGN.PRO (www.imgn.pro). Jeżeli wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą z pozostałych ofert.